Pers en Media

Bedrog (2022)

Maïstiid (2021)

Yn it Skaad fan ‘e Toer (2018)

Trailer -WIG Producties, Daniel Kolk 2018-
Over een vloek en een kerkvoogd -Leeuwarder Courant 19 mei 2017- 

Theater onder de toren van de dorpskerk –NRC 4 januari 2018-
Start kaartverkoop  CH2018 Ryptsjerk -Nieuwsblad Noordoost Friesland 13 maart 2018-
Videoboodschap -Kroke mei 2018-
‘Kippevel als ik Kroke hoor’ – Kollumer Courant 9 mei 2018-
Yn it Skaad fan ’e Toer: concerten Kroke  -Leeuwarder Courant 15 mei 2018-
Kuier Yn it Skaad fan ‘e Toer uitverkocht –Huis aan Huis 16 mei 2018-  
Toer tovert artistiek talent tevoorschijn –Huis aan Huis 20 mei 2018-
Muziekworkshops voor lokale muzikanten-Leeuwarder Courant 22 mei 2018-
Kroke en het Joodse cultuurgoed -Leeuwarder Courant 24 mei 2018-

Van Concertgebouw naar dorpshuis Ryptsjerk -Friesch Dagblad 24 mei 2018
Moaie simmerjûnkuier anno 1630 -Huis aan Huis 28 mei 2018- 
Zapiekanka -Leeuwarder Courant 21 juli 2018-
Rembrandt brengt dorp in rep en roer–-Nieuwsblad Noordoost Friesland 25 seprtember 2018-

Dorp Ryptsjerk in rep en roer -Huis aan Huis 26 september 2018-
Muziektheater ‘Yn it Skaad fan ‘e Toer’ –Kollumer Courant 26 september 2018-
Noarderwyn live –Omrop Fryslân 28 september 2018-
Verhalen fan Under de Toer-Under de Toer okt 2018-
Ligt er een Rembrandt onder de vloer?-Leeuwarder Courant oktober 2018-
Muzikaal teaterstik blaast nij libben yn mienskip Ryptsjerk-Friesch Dagblad 5 oktober
 2018-
Dronken dûmny en in dúdlike moraal-Leeuwarder Courant 6 oktober 2018-
It riedsel bliuwt yn ’e Ryptsjerkster toer – Friesch Dagblad 8 oktober 2018- 
Muren storten in bij Yn it skaad fan ‘e Toer-Nieuwsblad Noordoost Friesland 9 oktober 2018-