3, 4 , 8, 10, 11, 15, 17 en 18 september 2021

Een openluchtspel in een daarvoor speciaal aangelegd maïsveld in Ryptsjerk

Een bruidegom bereidt zich voor op zijn huwelijk. Zijn moeder kan moeilijk wennen aan het idee van zijn vertrek. Ze leeft in het verleden, geobsedeerd door het familiebedrijf en verteert door verdriet na de gewelddadige dood van haar man en oudste zoon. Zij zint op wraak op de familie die haar leven heeft verwoest. 

Terwijl de bruid zich klaarmaakt voor haar grote dag, galoppeert haar vroegere minnaar Felix elke nacht langs haar raam. Is de hartstocht tussen beiden iets van het verleden? Kan de aankomende bruiloft eindelijk vrede brengen tussen de gekrenkte families? Of wordt de bloedwraak alleen maar verder aangewakkerd?

Maistiid is een tragisch poëtische bewerking van García Lorca’s “Bloedbruiloft”. Liefde en verlangens strijden tegen een rauwe en verkrampte realiteit. In deze verstikkend groene wereld voeren zowel gestold als vloeiend bloed de boventoon, en vlijmscherpe messen altijd zoekend naar een nieuw doel. Maïstiid laat het slagveld zien dat ons rest wanneer de individuele vrijheid bekneld raakt in het net van traditionele normen en waarden, heersende omgangsvormen en duistere familievetes

In iepenloftspul yn in dêrfoar spesjaal oanlein maïsfjild yn Ryptsjerk

In brêgeman riedt him ta op syn houlik. Syn mem kin der net oan wenne dat hy fuort gean sil. Sy libbet yn it ferline – it famyljebedriuw hat har yn ‘e macht – en wurdt opfretten troch it fertriet dat har man en âldste soan sa wreed om it libben kaam binne. Sy sint op wraak op de famylje dy’t har libben  fernield hat. 


Wylst de breid har klearmakket foar har grutte dei, fjouweret har eardere frijer Felix alle nachten by har rút del. Is de hertstocht tusken har beiden wat út it ferline? Kin de oansteande brulloft lang om let frede bringe tusken de famyljes, dy’t sa bot op it sear kaam binne? Of wurdt de bloedwraak allinnich mar fierder oanboaze?

Maistiid is in tragysk poëtyske bewurking fan García Lorca’s “Bloedbruiloft”. Leafde en langstme stride tsjin in rauwe en ferkrampte wurklikheid. Yn dizze ferstikkend griene wrâld fiere sawol stjurre – as rinnend bloed de boppetoan en flymscherpe messen altyd sykjend nei in nij doel. Maïstiid lit it slachfjild sjen dat oerbliuwt as de frijheid fan de minske betize rekket yn it net fan tradysjonele noarmen en wearden, hearskjende omgongsfoarmen en tsjustere famyljefetes

Bloedbruiloft

Federico Garcia Lorca is één van de belangrijkste dichters en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuurgeschiedenis. Zijn gedichten en theaterstukken zijn dan ook in vele talen vertaald, onder andere naar het Nederlands en het Frysk en zijn thematiek, zijn poëzie en het plattelandskarakter van zijn stukken lenen zich heel goed voor voorstellingen in Friesland.
Bloedbruiloft werd echter geschreven in 1933 en dat doet de vraag oprijzen of de thematiek van een tekst uit de jaren dertig van de vorige eeuw nog aantrekkelijk kan zijn voor een hedendaags publiek.

Wij kiezen ervoor om de tekst van Lorca te hervertalen en te verplaatsen naar een eigentijdse Fryske situatie. 
In schrijver en dramaturg Bouke Oldenhof vonden we de uitgelezen persoon om dit te bewerkstelligen. 
De uitgestrekte droge wijngaarden van Lorca worden de groene weiden en maïsvelden van Friesland. Net als Lorca willen we een poëtisch universum oproepen. In het geval van onze voorstelling bestaande uit maïs, messen en paarden, elk met zijn eigen metaforische kracht…

Kijk hiernaast hoe hard ons maïs groeit.


Wij zoeken nog vrijwilligers

Het meest belangrijke is inmiddels gedaan; begin mei hebben we op rituele wijze ons maïsveld ingezaaid!
Onderwijl gaan de voorbereidingen gestaag verder.
Om op 3 september de première te kunnen spelen moet er nog het één en ander gebeuren en daarbij kunnen we nog heel wat hulp gebruiken…
Interesse? Meld je hieronder dan even aan.

3, 4, 8, 10, 11, 15, 17 en 18 september 2021

Concept & Regie – Hans van Buuren
Tekst en Dramaturgie – Bouke Oldenhof

Wordt zaaddonor van Maïstiid

Om ons decor voor Maïstiid in te kunnen zaaien hebben we veel maïszaad nodig…
Door zaaddonor te worden werkt u mee aan een prachtig decor voor onze voorstelling.
U kunt via elke bank doneren en zelf bepalen welk bedrag u wilt doneren.

WIG Producties is een onderdeel van de Manus Branding Stichting


Friesch dagblad 19 september 2019
Leeuwarder Courant 17 september 2019
Huis aan Huis 29 april 2020
Leeuwarder Courant -16 mei 2020
Omrop Fryslân 27 maart 20201
Omrop Fryslân 1 mei 2021
Friesch Dagblad 3 mei 2021
Huis aan Huis 5 mei 2021
Leeuwarder Courant 7 mei 2021
Wiebe van der Hout 25 mei 2021